VEDTÆGTER

Vedtægter for foreningen FRI-HOBBY.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er FRI-HOBBY og dens hjemsted er i Solrød Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at tilbyde voksne interesserede mulighed for at dyrke deres hobby, samt udveksle erfaringer, idéer og viden med udgangspunkt i hobbygenren.

At udvikle medlemmernes evner og lyst til at engagere sig, udvise gensidig respekt og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

At give mulighed for at få undervisere udefra.

At give mulighed for at deltage i kurser udenfor foreningens samlingssted.

At deltage i, og arrangere begivenheder, der vægter det sociale sammenhold.

Foreningen er demokratisk og medlemsstyret. Foreningen bygger på frivillig arbejdskraft.

§ 3. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

§ 4. Kontingent:

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, i august måned, samt et mindre beløb pr. fremmøde, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Gæster kan deltage for dobbelt fremmøde-beløb pr. besøg, men kan ikke deltage i særlige arrangementer og få rabatter.

§ 5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret.

Det reviderede regnskab, men kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Foreløbig dagsordenen vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 11.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldelse med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af fem medlemmer.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med gældende regler.

Formand og kasserer har tegningsret over foreningens økonomiske midler, når de begge underskriver.

Det er den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges hvert år min. en suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden.

Bestyrelsen fastlægger selv fordelingen af posterne formand, næstformand og kasserer på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede og tilkendegive at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel.

§ 11. Opløsning /ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget hvis forslaget skal godkendes.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud velgørende formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9/2-2011.